Skip to content

UNGDOMARS VIKT UNDER KONTROLL

Fler än var femte finländsk ungdom är överviktig och man befarar att situationen kommer att försämras ytterligare på grund av det ökade stillasittandet. Stillasittandet bland ungdomar har ökat ytterligare under coronapandemin. Övervikt är ett betydande problem med tanke på folkhälsan och som ofta fortsätter in i vuxenåldern. Övervikt har konstaterats ha ett samband med både fysiska och psykosociala skador. Traditionellt har man försökt att minska övervikten med hjälp av hälsorådgivning om vikt, motion och näring. Däremot har beteendeterapeutiska och andra verktyg för psykisk hälsa varit ovanligare och använts i mindre grad. Behandlingen av fetma håller på att förnyas så att den blir mer multiprofessionell och övergripande än tidigare, bland annat med hjälp av metoder som grundar sig på acceptans- och engagemangsterapi (HOT). I det här projektet är ungdomarnas vardagliga skolmiljö objektet för reformen.

mål

Målet med projektet är att utveckla gemensamma utvecklingsmetoder med hjälp av 1) en sektorsövergripande verksamhetsmodell för samarbetsområdena som minskar övervikten bland ungdomar, 2) undervisningsmaterial utifrån verksamhetsmodellen som innehåller beteendeterapeutiska metoder för yrkesutbildade personer som arbetar med ungdomar samt 3) genom att testa att viktkontroll-applikationen som utvecklats för vuxna lämpar sig för att användas för minderåriga som en del av skolhälsovårdens tjänster.

Projektets målgrupp är ungdomarna samt de hälsovårdare, läkare, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, gymnastiklärare eller hälsokunskapslärare som arbetar med dem i skolmiljön och sjukskötare som utför mentalvårdsarbete i skolor. Även andra sakkunniga samt föräldrarna bjuds in att delta i den gemensamma utvecklingen.

resultat

Som resultat av projektet får samarbetsområdena tillgång till en sektorsövergripande verksamhetsmodell för sina behov samt elektroniskt undervisningsmaterial som utvecklats utifrån modellen, och som innehåller beteendeterapeutiska metoder. Undervisningsmaterialet riktar sig till yrkesutbildade personer som arbetar med ungdomar och innehåller en beskrivning av verksamhetsmodellen samt ett verktygspaket som kan användas i arbetet med överviktiga ungdomar. Med hjälp av undervisningsmaterialet är det lätt att ta i bruk verksamhetsmodellen och verktygen som bygger på beteendeterapeutiska metoder. I och med projektet ökar samarbetet mellan de yrkesutbildade personerna i området i fråga om att få ungdomarnas vikt under kontroll. Slutresultatet blir att man förhåller sig till överviktiga ungdomars situationer ur ett mer övergripande perspektiv än tidigare och ta hänsyn till den fysiska, psykiska och sociala dimensionen. Man försöker minska övervikten med hjälp av nya, evidensbaserade metoder. Resultaten från projektet kan också användas av andra än samarbetsområdena efter att projektet är klart.

TIDTABELLEN FÖR PROJEKTET

VÅREN 2022

 • Projektet inleds
 • Inledande seminarium 5/22

HÖSTEN 2022

 • Kartläggning av nuläget och utvecklingsbehoven
 • Utvecklandet av verksamhetsmodellen inleds

VÅREN 2023

 • Testning av viktkontroll-applikationen
 • Utvecklandet av verksamhetsmodellen i workshopar
 • Utvecklandet av läromaterial

HÖSTEN 2023

 • Testanvändning av läromaterialet

våren 2024

 • Utvecklandet av läromaterial
 • Utvecklandet av verksamhetsmodellen
 • Spridning av resultaten från projekte

hösten 2024

 • Projektets avslutande seminarium

Projektet Ungdomars vikt under kontroll får statsunderstöd från anslaget för hälsofrämjande av social- och hälsovårdsministeriet.
Projektet genomförs mellan den 1 januari 2022 och den 31 oktober 2024.