Skip to content
Etusivu » Blogi & Uutiset » Nuorten paino hallintaan -hankkeessa kehitetään nuorten ylipainoa vähentävä toi­min­ta­mal­li

Nuorten paino hallintaan -hankkeessa kehitetään nuorten ylipainoa vähentävä toi­min­ta­mal­li

Nuorten paino hallintaan -hankkeessa kehitetään nuorten ylipainoa vähentävä toi­min­ta­mal­li

Uutinen 30.5.2022 Laurea

Nuorten paino hallintaan -hankkeessa kehitetään nuorten ylipainoa vähentävä toimintamalli ja sen mukainen, käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä opetusmateriaali kuntiin. Lisäksi hankkeessa kokeillaan aikuisille kehitetyn ja heille vaikuttavaksi todetun digitaalisen painonhallintasovelluksen soveltuvuutta 13–18-vuotiaille osana kouluterveydenhuollon toimintaa. Hanke saa Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta Terveyden edistämisen määrärahasta. Tammikuussa 2022 alkanut, Nuorten paino hallintaan -hanke 2022–2023, toteutetaan yhteistyössä Raision kaupungin ja Eksoten alueen kuntien kanssa. Yhteistyökumppanien määrä voi lisääntyä hankkeen alkuvaiheessa. Laureasta mukana on asiantuntijoita monialaisesti eri sektoreilta (hoitotyö, fysioterapia, sosiaaliala ja palvelumuotoilu).

Käyt­täy­ty­mis­te­ra­peut­ti­set menetelmät ja mo­nia­lai­nen yhteistyö pai­non­hal­lin­nas­sa

THL:n (mm. Mäki, ym. 2019; THL 2020) useissa julkaisuissa on tuotu esille, että enemmän kuin joka viides suomalaisista nuorista on ylipainoinen. Tämä kansanterveyden kannalta merkittävä ongelma jatkuu useasti aikuisuuteen ja on yhteydessä sekä fyysisiin että psykososiaalisiin haittoihin.

Yhtenä koronakriisin pitkän aikavälin seurauksena pelätään olevan ylipainon lisääntyminen mm. harrastusmahdollisuuksien vähentymisen sekä etäopiskelun ja -työn liikunta- ja ruokailutottumuksiin aiheuttamien muutosten myötä (WOF, 2021). 

Monet rajoittavat tietoisesti syömistään pudottaakseen painoaan, mutta tämän keinon hyödyllisyys on kyseenalaistettu (Konttinen, 2012, Mustajoki, 2019). Dieettien sijaan ruokavalion ja liikunnan pysyviä muutoksia tulisikin edistää käyttäytymisterapeuttisten menetelmien avulla (Duodecim ja Suomen Akatemia, 2005). Professori Pertti Mustajoki korostaa painonhallintaa koskevissa kirjoituksissaan terveen ruokaympäristön merkitystä (mm. Mustajoki, 2019). Alaikäisten kohdalla yksi tärkeimmistä ruokaympäristöistä löytyy kotoa (Duodecim ja Suomen Akatemia, 2005), minkä vuoksi hankkeessa huomioidaan koti ja vanhemmat. Myös koulut halutaan mukaan pysyvien muutosten edistämiseen.

HUSin (2019) julkaiseman uutisen mukaan lihavuuden hoito on uudistumassa aiempaa moniammatillisemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi, hyödyntäen mm. hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjaavia menetelmiä. Tässä hankkeessa tätä uudistusta viedään perusterveydenhuoltoon ja erityisesti koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Perinteisesti kouluterveydenhoitajien työnkuvaan on sisältynyt painoon, liikuntaan ja ravitsemukseen kuuluva terveysneuvonta. Sen sijaan käyttäytymisterapeuttiset ja muut mielen hyvinvointiin liittyvät työkalut ovat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimijoille vieraampia ja vähemmän käytössä.

Hankkeen taloudelliset hyödyt tulevat näkymään vasta pitkällä aikavälillä. THL:n arvion mukaan jopa 7 % Suomen kaikista terveysmenoista voi johtua lihavuudesta. Kymmenen vuotta sitten kustannukset olivat noin 330 miljoonaa euroa/vuodessa. (Neittaanmäki ym 2017.) Lihavuuden lisäännyttyä koko ajan on oletettavaa, että myös kulut ovat kasvaneet aiemmista arvioista. Hanke tuottaa taloudellisia säästöjä vähentämällä ja ennaltaehkäisemällä raskaampien palveluiden tarvetta, kun nuorten hyvinvointi lisääntyy ja ylipainon hallintaan saadaan keinoja. Hankkeen myötä on oletettavaa saavuttaa myös positiivisia muutoksia mielen hyvinvoinnin alueella. Toimintamallin sujuvoittaessa moniammatillista yhteistyötä on oletettavaa, että myös päällekkäisen työn osuus vähenee, mikä tehostaa työskentelyä ja tuo näin ollen taloudellisia säästöjä. Toimintamallissa hyödynnettävän mobiilisovelluksen avulla nuori saa enemmän tukea ylipainon hallintaan samalla terveydenhoitajan resurssilla.

Yh­teis­ke­hit­tä­jyyt­tä ja uusia toi­min­ta­ta­po­ja

Hankkeessa kehitetään nuorten ylipainoa vähentävä toimintamalli sekä käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä opetusmateriaali kuntiin. Toimintamalli kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa monialaista asiantuntijuutta hyödyntäen. Toimintamallin kehittämiseen osallistuvat asiantuntijat, nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ja kohderyhmänä olevat nuoret sekä vanhemmat. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin osallistavissa työpajoissa, jolla mahdollistetaan toimintamallin juurtuminen pysyväksi käytännöksi kouluterveydenhuoltoon jo toimintamallin kehittämisvaiheessa. 

Valmis toimintamalli ja oppimateriaali esitellään Hyvinvointiareenalla ja yhteistyökunnissa järjestettävissä loppuseminaareissa. Hankkeen materiaali on hyödynnettävissä hankkeen jälkeen myös muissa kunnissa. Hankkeen tavoitteina on yhtenäistää toimintatapoja nuorten ylipainon vähentämisessä, lisätä monialaista yhteistyötä ja palveluiden yhdenvertaisuutta sekä kohdata ylipainoisen nuoren tilanne aiempaa kokonaisvaltaisemmin. Ylipainoa vähentämällä vähennetään myös siitä aiheutuvia terveysongelmia sekä väestöryhmien terveyseroja.

Nuorten paino hallintaan -hanke saa Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta Terveyden edistämisen määrärahasta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2022–31.12.2023.

Lähteet

Duodecim ja Suomen Akatemia. 2005. Konsensuslausuma LIHAVUUS – painavaa asiaa painosta. Duodecim. https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2016/02/konsensuslausuma.2005-net.pdf

HUS. 2019. Lihavuuden hoito muuttuu positiiviseen ja hyväksyvään suuntaan. HUS-uutinen 4.4.2019. https://www.hus.fi/ajankohtaista/lihavuuden-hoito-muuttuu-positiiviseen-ja-hyvaksyvaan-suuntaan

Konttinen, H. 2012. Dietary Habits and Obesity: The Role of Emotional and Cognitive Factors. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Helsinki: Unigrafia. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29437/dietaryh.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mustajoki, P. 2019. Vähennä kaloreita ilman dieettiä. Doudecim (E-kirja)

Mäki P, Hedman L, Oksanen J, Levälahti E, Laatikainen T, Halme N. 2019. Nuorten ylipainon yhteys perheen sosiodemografisiin ja -ekonomisiin tekijöihin – Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 28, 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

Nuorten ylipainon yhteys perheen sosiodemografisiin ja -ekonomisiin tekijöihin – Kouluterveyskyselyn tuloksia (julkari.fi)

Neittaanmäki, P., Malmberg, J. & Juutilainen, H. 2017. Kalleimpien kansansairauksien selvitysraportti. Jyväskylän yliopisto. https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/kalleimmat-kansansairaudet_29-6.pdf

THL. 2020. Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2019. Tilastoraportti. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140396/Tilastoraportti_Lasten_ja_nuorten_ylipaino_ja_lihavuus_2019.pdf

WOF. 2021. Coronavirus (COVID-19) & Obesity. https://www.worldobesity.org/news/statement-coronavirus-covid-19-obesity

Kuva pixabay